ЕДИНЕЧНО ОДОБРЕНИЕ – Хомологација

Општи информации

Единечното одобрување на возила е постапка во која органот за одобрување врз основа на наоди на техничка служба потврдува дека прегледаното единечно возило, уникатно или не, ги исполнува пропишаните барања и согласно со тоа му се издава одобрение за единечно возило.

Потребни документи

  • Лична карта (физичко лице)
  • Тековна состојба (правно лице)

Цена

Цената зависи од категоријата на возилото.

ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНА

НА ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА НА ВОЗИЛОТО

Општи информации

Идентификацијата е постапка во која се утврдува истоветноста на возилото и неговите основни технички податоци со помош на приложената документација и/или со проверка на податоците во регистарот на типски и единечно одобрени возила, системи, составни делови и самостојни технички единици и опрема за возила на Бирото за метрологија.

Оцената на техничката состојба на возилото е постапка во која визуелно се проверува неговата целосност и способност за безбедно возење во сообраќајот на патиштата, односно за безбедна работа при извршувањето на земјоделски и шумски работи.

Потребни документи

  • Лична карта (физичко лице)
  • Тековна состојба (правно лице)

Цена

Цената зависи од категоријата на возилото.