Leje individuale e automjeteve – Homologimi

Informacionet e përgjithshme

Leje individuale të automjeteve është procedurë me të cilën subjekti i autorizuar për homologim në bazë të udhëzimeve të autoritetit për homologim vërteton se automjeti i veçantë i kontrolluar, unikat ose jo, i plotëson kërkesat e caktuara dhe në pajtim me atë i lëshohet homologim për automjet të veçantë.

Dokumentet e duhura janë në vijim:

  • letërnjoftimi i vlefshëm (për personin fizik)
  • gjendja aktuale (jo më të vjetër se 6 muaj) dhe autorizimi (për personin juridik)

Çmimi

Çmimi varet nga kategoria e automjetit.

IDENTIFIKIMI DHE VLERËSIMI I GJENDJES TEKNIKE TË AUTOMJETIT

Informacionet e përgjithshme

Identifikimi është një procedurë me të cilën caktohet ekuivalencën e automjetit me të dhënat e tij teknike dhe themelore duke përdorur dokumentacionin e bashkangjitur dhe/ose me kontrollimin e të dhënave në regjistrin e automjeteve të tipit ose automjeteve individuale të lejuara të tipit, sistemeve, pjesave përbërëse, apo njësive të pavarura teknike dhe pajisjeve të automjetit të Byrosë së Metrologjisë.

Vlerësimi i gjendjes teknike të automjetit është një procedurë me të cilën në mënyrë vizuele bëhet kontrollimin e tërësishëm të automjetit, si dhe aftësinë e tij për vozitjen e sigurtë në komunikacionin rrugor, përkatësisht për punën e sigurtë gjatë realizimit të punëve bujqësore dhe të pylltarisë.

Dokumentet e duhura janë në vijim:

  • letërnjoftimi i vlefshëm (për personin fizik)
  • gjendja aktuale (jo më të vjetër se 6 muaj) dhe autorizimi (për personin juridik)

Çmimi

Çmimi varet nga kategoria e automjetit.