Leje për drejtimin e automjetit që është në pronësi të personit tjetër

Informacionet e përgjithshme

Pronari i automjetit mund ta japë automjetin në përdorim personit tjetër që është shtetas i Republikës së Maqedonisë për ta nxjerrë automjetin jashtë kufijve të Republikës së Maqedonisë,. Personi i automjetit duhet t’i japë lejen personit tjetër  vetëm në bazë të lejes për drejtimin e automjetit jashtë vendit, e lëshuar nga personi juridik i autorizuar për kryerjen e kontrollimit teknik të automjeteve.

Pronari i automjetit mund t’i japë automjetin në përdorim personit të huaj që në mënyrë ligjore rri në Republikën e Maqedonisë për ta nxjerrë automjetin jashtë kufijve të Republikës së Maqedonisë. Personi i automjetit duhet t’i japë lejen personit tjetër  vetëm në bazë të lejes për drejtimin e automjetit jashtë vendit, e lëshuar nga personi juridik i autorizuar për kryerjen e kontrollimit teknik të automjeteve.

Dokumentet e duhura janë në vijim:

  • Nga pronari i automjetit:
    • Për personin fizik: letërnjoftim të vlefshëm, patentë shoferi të vlefshme;
    • Për personin juridik: autorizim për parashtrimin e kërkesës së lëshimit të lejes për drejtimin e automjetit që është në pronësi të personit tjetër, patentë shoferi të vlefshëm, vulë të personit juridik.
  • Nga përdoruesi i automjetit:
    • pasaportë të vlefshëm dhe letërnjoftim të vlefshëm të lëshuara nga organet e Republikës së Maqedonisë.

AFATI I VLEFSHMËRISË

Vlefshmëria e lejes për drejtimin e automjetit të huaj është 1 vit nga dita e lëshimit, sipas vullnetit të pronarit të automjetit.