LEJE PËR AUTOMJETET E RIPARUARA (A-TESTI)

Informacionet e përgjithshme

Procedura për dhënien e lejes së automjetit të riparuar bëhet për ato automjete të cilat janë njëherë të lejuar, dhe në të cilat janë bërë riparimet që:

 • kanë të bëjnë me të dhënat që janë të evidentuara në procedurën për regjistrimin e automjeteve;
 • ka ndikim ose mund të ndikojë në sistemet e lejuara, pjesat përbërëse, njësitë e pavarura teknike dhe pajisjet e automjeteve
 • ka ndikim ose mund të ndikojë në sigurimin e automjeteve dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor.

“A-TESTI” I PAJISJEVE ME GAZ TË LËNGSHËM TË NAFTËS “GLN”

Dokumentet e duhura janë në vijim:

 • leje qarkullimi
 • letërnjoftimi i vlefshëm (për personin fizik)
 • gjendja aktuale (jo më të vjetër se 6 muaj) dhe autorizimi (për personin juridik)

Çmimi

Çmimi varet nga kategoria e automjetit.

“A-TESTI” I PAJISJEVE ME GAZ TOKËSOR KOMPRIMUES

Dokumentet e duhura janë në vijim:

 • leje qarkullimi
 • letërnjoftimi i vlefshëm (për personin fizik)
 • gjendja aktuale (jo më të vjetër se 6 muaj) dhe autorizimi (për personin juridik)

Çmimi

Çmimi varet nga kategoria e automjetit.

“A-TESTI” I FOLJES SHTESË MBROJTËSE OSE QELQET TË NGJYROSUR

Dokumentet e duhura janë në vijim:

 • leje qarkullimi
 • letërnjoftimi i vlefshëm (për personin fizik)
 • gjendja aktuale (jo më të vjetër se 6 muaj) dhe autorizimi (për personin juridik)

Çmimi

Çmimi varet nga kategoria e automjetit.

“A-TESTI” I PAJISJEVE SHTESË MEKANKE TË INSTALUARA PËR BASHKIMIN E AUTOMJETIT DHE MJETI KYÇËS (KUKË)

Dokumentet e duhura janë në vijim:

 • leje qarkullimi
 • letërnjoftimi i vlefshëm (për personin fizik)
 • gjendja aktuale (jo më të vjetër se 6 muaj) dhe autorizimi (për personin juridik)

Çmimi

Çmimi varet nga kategoria e automjetit.