ПРОБНИ ТАБЛИЦИ И ПОТВРДА ЗА ПРОБНО ВОЗЕЊЕ

Општи информации

Согласно Законот за возила, пробни таблици служат за привремено користење на нерегистрирано возило или регистрирано возило кое од оправдани причини останало без регистарски таблици.

Издадените пробни таблици и потврда за пробно возење се користат за означување само на возилото за кое е поднесено барање за издавање пробни таблици и потврда за пробно возење.

Издадените пробни таблици и потврда за пробно возење, сопственикот на возилото може да ги користи исклучиво за движење до места определени за технички преглед на возила, до надлежен орган за регистрација на возила, спроведување на царинска постапка, постапка за единечно одобрување на возила, преправка односно поправка, изложба, манифестација, односно продажба на возила, места за складирање или чување, како и за возила со кои се врши пробно возење.

Пробните таблици се поставуваат од внатрешната страна на предното ветробранско и на задното стакло.

Потребни документи

 • За увезено возило:
  • царинска декларација,
  • потврда од единечно одобрување или идентификација (хомологација),
  • полномошно, купопродажен договор, договор за дар,
  • лична карта (физичко лице),
  • тековна состојба (за правни лица),
  • полиса за осигурување со важност од 5 дена.
 • За MK возило:
  • доказ дека возилото е одјавено,
  • договор за купопродажба,
  • лична карта (физичко лице)
  • полиса за осигурување со важност од 5 дена.

Рок на важење

Пробните таблици и потврдата за пробно возење се издаваат со рок на важност од 5 дена.